Forventningsfullt møte hos fylkesråd Hild-Marit Olsen

Foto: fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen og biskop Tor B. Jørgensen

Vi, biskop Tor Berger Jørgensen og Per-Kaare Holdal, gjennomførte et møte i dag med fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap) og leder for seksjon for plan og miljø Dag Bastholm.  Biskop Tor B. Jørgensen overleverte på vegne av oss en oppfordring til Nordland Fylkeskommune om å støtte oss i arbeidet fram til InfoArena 2014 hvor vi krever trusselen fra Sellafield, plutoniumstankene, fjernet så raskt som mulig og innen 2015.  I tillegg inviterte vi Nordland Fylkeskommune til å delta på InfoArena 2014 til høsten.Utganspunktet for møtet er en stadig økende kritikk overfor driverne av Sellafield-anlegget, Nuclear Management Partners fra eierne Nuclear Decommissioning Authority (DNA) og riksrevisjonen National Audit Office.  I januar ga NDA flengende kritikk til Sellafield atomkraft-reprosesseringsanlegget.  Det er er framkommet en serie av kritiske brev skrevet av John Clark, leder for Storbritannias Nuclear Decommissioning Authority (DNA). Mr Clarke anklaget Nuclear Management Partners på (NMP) for å undergrave tilliten og skade hele prosjektets omdømme.  John Clark burde vite hva han kritiserer i og med at han var tidligere sjef nettopp ved Sellafield.  Vi stiller oss bak hans kritisiske bemerkninger og det er nettopp det vi de siste årene har fokusert på.

 
I tillegg orienterte vi om at Statens Strålevernet fikk et oppdrag av Miljøverndepartementet å utarbeide en rapport hvor de har estimert miljøkonsekvensene i Norge av en hypotetisk ulykke ved Sellafield-anlegget i Storbritannia.  Utgangspunktet for studien er et scenario der en eksplosjon og brann ved B215-enheten fører til at 1 % av det radioaktive avfallet i HAL-tankene  slippes ut og transporteres med luftstrømmene.   Etter vår vurdering er 1% et urealistisk lavt scenario.

Modellering av luftspredning tar utgangspunkt i et reelt vær fra oktober 2008, med vindretning direkte mot Norge og nedbør over store deler av landet. Dette været er vurdert til å være relativt typisk for årstiden. Med utgangspunkt i dette værscenariet er nedfallet av cesium-137 i Norge estimert til om lag 17 PBq – dvs. ca 7 ganger mer enn nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken. Store deler av landet vil rammes av radioaktiv forurensning, og Vestlandet og Sørlandet blir sterkest berørt.

Driverne av Sellafield-anlegget får sterk kritikk av det britiske National Audit Office.  De har ikke avklart hvordan de i framtiden skal håntere det store og kritiske lagret av plutonium ved anlegget.

Irskesjøen er blitt beskrevet som det mest radioaktivt forurenset havet i verden med millioner liter atomavfall som er sluppet ut fra Sellafields reprosesseringsanlegg gjennom tidene,og forurenset sjøvann, sedimentet og marint liv. Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige
Atlanterhav (OSPAR-konvensjonen) rapporterer anslagsvis 200 kilo  av plutonium er sluppet ut i de marine sedimentene i Irskesjøen. 1

17. februar 2005, rapporterte den britiske Atomic Energy Authority at 29,6 kg plutonium ikke kunne gjøres rede for ved Sellafield gjenvinningsanlegg. Daværende operatørselskapet, British Nuclear Group, beskrev dette som et avvik i papirjournalen, og ikke noe som indikerer fysisk tap av materiale. Radioaktivt avfall har blitt sluppet ut i Irskesjøen som en del av virksomheten ved Sellafield siden 1952. Frekvensen av utslippet begynte å akselerere i midten til slutten av 1960-årene, og nådde en topp i 1970 og generelt betydelig fallende siden da. Som et eksempel på denne tendensen, toppet utslippene av plutonium (spesielt 241Pu) seg i 1973 på 2755 terabecquerels (TBq) fallende til 8,1 TBq av 2004.

Spørsmålet fra Lofoten mot Sellafield til Nordland Fylkeskommune om det er bevegelse i den radioaktive forurensningen fra Irskesjøen mot våre havområder ?  I så fall, hvilke radioaktive isotoper er det snakk om?  Vi håper vi får avklaring og svar på disse utfordringene før InfoArena 2014.

Vi er sterkt bekymret over dette også sett i forhold til eventuelle økonomiske innstramninger og vi vil følge dette tett opp i inneværende år og sette det opp på dagsordnenen på InfoArena 2014.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown