Konstruktivt møte med Sellafield-ledelsen

Foto: fh amabassadør Jane Owen, stortingsrepresentant Siri A. Meling, Rex Strong og Jeanette Strokes begge Sellafield Ltd. og Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield

Denne uka møtte Lofoten mot Sellafield og Bellona ledelsen fra Sellafield for å diskutere grunnlaget for InfoArena 2013, samt få en statusrapport fra driverne Sellafield Ltd. og eierne Nuclear Decommissioning Authority (NDA).  Møte foregikk i den britiske ambassade med ambassadør Jane Owen som vert.  Etter møte konkluderer Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield at det urovekkende opplysninger som det er all grunn til å bringe til en agenda for InfoArena 2013.  Blant opplyste Sellafield Ltd. at det fortsatt er en god del tekniske problemer og at problemene faktisk var blitt en rutine å håntere.  All grunn til å stille spørsmål?

På siste del av møtet benyttet Høyres stortingsrepresentant Siri A. Meling anledning til å møte Sellafield-ledselen og fikk en dialog og stilt en del spørsmål.  Dette førte til at hun tok med seg spørsmål over til Stortinget og spørretimen onsdag 14.11.

Fra venstre: Nils Bøhmer, Bellona, Robbie Huston, Nuclear Decommissioning Authority (NDA), Per-Kaare Holdal, LmS, Jeanette Strokes og Rex Strong fra Sellafield Ltd., Siri A. Meling (H), Stortinget, ambassadør Jane Owen og Jim Desmond fra Sellafield.

Spørsmål 1

Siri A. Meling (H) [11:04:54]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til miljøvernministeren:
«Mange i Norge er opptatt av utviklingen ved reprosesseringsanlegget ved Sellafield og farepotensialet dette anlegget utgjør når det gjelder radioaktive utslipp til norske sjø- og landområder. For tiden pågår forhandlinger om en eventuell overføring av høyradioaktivt avfall fra Dounreay i Skottland til Sellafield. Hva vil norske myndigheter gjøre for å hindre en opptrapping av aktiviteten ved Sellafield, og hva vil en eventuell overføring av radioaktivt avfall fra Skottland bety for spredningsfaren for norske områder?»

Statsråd Bård Vegar Solhjell [11:05:54]: Det er lagra store mengder flytande høgradioaktivt avfall i Sellafield, og som vi veit kan konsekvensane verte alvorlege både for Storbritannia og naboland, inkludert Noreg, dersom ein større del av det avfallet vert sleppt ut i lufta som følgje av ei ulykke eller terrorhandling. 

Bekymringa for utsleppspotensialet og risikobiletet ved Sellafield er noko regjeringa har teke opp jamleg med britiske kollegaer, både statsministeren, utanriksministeren og miljøvernministeren, gjennom deira aktivitet gjennom år. Min politiske rådgjevar besøkte f.eks. Sellafield-anlegget i juni i år. Det er òg kontakt på embetsnivå og med den britiske ambassaden om spørsmålet. Endeleg er det ein nær dialog mellom Statens strålevern og britiske sikkerheits- og miljømyndigheiter.
Vi er sjølvsagt ikkje positive til nokon aktivitet som kan auke risikoen ved Sellafield-anlegget, og heller ikkje til aktivitetar som kan bidra til at det tek lengre tid å få redusert og endeleg tømt lagera av høgaktivt flytande avfall. 

Når det gjeld kva som skal skje med det radioaktive materialet som ligg lagra på Dounreay, er det ein del av eit større sakskompleks som no vert diskutert og behandla i Storbritannia. Vi arbeider aktivt med å fremje norske interesser og synspunkt inn mot dette, men òg med å få god nok oppdatert kunnskap om og bakgrunn for dei ulike alternativa – dei moglegheitene som ligg der. Eg har derfor bedt Statens strålevern om å undersøkje nærmare, slik at vi betre kan vurdere eventuelle konsekvensar for Noreg og kontinuerleg jobbe for å fremje norske synspunkt. Det er òg aktuelt med kontakt på politisk nivå for å oppnå det same.

 
Siri A. Meling (H) [11:07:55]: Jeg takker for svaret.
Jeg håper at statsråden og regjeringen vil ha et kontinuerlig, fast fokus på denne problemstillingen. Vi vet at Storbritannia satser mye på utbygging av fornybar energi, men vi vet også at Storbritannia ønsker å bygge ni nye kjernekraftverk i landet. Det betyr at farepotensialet for en økning i aktiviteten ved Sellafield er til stede, også i forhold til situasjonen med flytting av avfall fra Dounreay.
Mitt spørsmål til statsråden er om han selv har vurdert å reise over til Sellafield og ha møte med britiske myndigheter for på den måten å understreke betydningen denne aktiviteten har for naboland, bl.a. Norge, og også for å forvisse seg om at de planer som tidligere er lagt for tømming av lagertanker, at det arbeidet går som planlagt, og at det blir en retning som Norge ønsker for dette arbeidet.

Statsråd Bård Vegar Solhjell [11:09:05]: La meg først seie at eg er einig i beskrivinga og analysen av situasjonen som representanten Meling legg til grunn her. La meg òg seie at dette jo er ei sak der vi etter kvart har betydeleg kompetanse og erfaring gjennom mange år med skiftande regjeringars politiske og administrative arbeid med ho, og som det nok òg er merksemd om på grunn av kor viktig ho er for oss og den tette kontakta det har vore om saka i fortida. Det er òg det risikobiletet som ligg føre, som har gjort at vi har bedt Statens strålevern følgje opp saka, og at vi òg har annan type kontakt.
Eg kan òg bekrefte at eg sjølv jamleg vil vurdere både å ta kontakt med min britiske kollega og på annan måte følgje opp saka. Så vi vurderer jamleg alle politiske og administrative kontaktar med den målsetjinga å arbeide for å fremje norske interesser i saka. 

Siri A. Meling (H) [11:10:11]: Jeg takker svaret.
Å vurdere å ta kontakt med britiske myndigheter og vurdere å reise til Sellafield er etter min mening en for svak tilnærming, særlig når vi vet at man tenker seg å flytte avfall fra Dounreay til Sellafield. Da kan det være på sin plass at den norske miljøvernministeren selv aktivt tar initiativ til et møte, eventuelt et besøk, for å diskutere denne situasjonen, og på den måten understreke betydningen dette har for Norge, for kystbefolkningen og for norsk sjømat, aktivitet osv., som er helt avhengig av å ha rene havområder for sitt høstingsgrunnlag.

Statsråd Bård Vegar Solhjell [11:11:02]: Eg vil ikkje avvise at det er aktuelt. Per no er vi først og fremst opptekne av å få det fulle kunnskapsbilete om det som i Storbritannia er eit ganske komplisert sakskompleks, som involverer flytting frå Dounreay og ein diskusjon om ulike lokalitetar. Vi følgjer løpande med på det og fremmer norske interesser. Det betyr òg å vurdere om eg på ulike måtar skal ta kontakt.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet